Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

4400 61dd 400
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viaRedHeadCath RedHeadCath
9379 f13c 400
Reposted fromdatfeel datfeel viaRedHeadCath RedHeadCath
2265 6e7e 400
Reposted fromkaiee kaiee viaRedHeadCath RedHeadCath

November 27 2017

9232 d746 400
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaPezet Pezet
6464 f6c0 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House
2835 7249 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajuventus juventus
8865 6025 400
Reposted fromlevindis levindis viaorangeugarte orangeugarte
3066 e325 400
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. 
— Helmut Schmidt
Reposted fromatyde atyde viamysweetheartt mysweetheartt
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
7138 e479 400
Reposted fromjethra jethra viamysweetheartt mysweetheartt
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
2282 c97e 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viastrangeme strangeme
Wyszukiwanie wszelkich „za” i „przeciw” spowalnia pożerając energię.
Przemęczenie tematem to okropne podejście do podejmowania decyzji. 
— Jeff Bezos
Reposted fromEmisja Emisja viastrangeme strangeme
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja viastrangeme strangeme
2629 03e1 400
Reposted fromkjuik kjuik viastrangeme strangeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl