Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

9974 bea2 400

October 07 2017

8619 07c1 400
Reposted fromstroschek stroschek viaExfeletes Exfeletes
1747 f8d6 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viaExfeletes Exfeletes
10 yrs in 1 sec. Retreat of Svenbreen glacier year by year, 2007-2017.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viackisback ckisback
Reposted fromDennkost Dennkost viackisback ckisback
4168 f1af 400
Reposted fromkaiee kaiee viackisback ckisback
7062 6815 400
Reposted fromckisback ckisback
2872 3ca3
Reposted fromKorhagen Korhagen viackisback ckisback
4782 409b 400
Reposted fromautos autos viapulchritudo2 pulchritudo2
0253 6d57 400
Reposted fromduzazet duzazet viamarvelous marvelous
1701 4c9e 400
Reposted fromursa-major ursa-major viamarvelous marvelous
7365 4786 400
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viamarvelous marvelous

August 31 2017

Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaaliss aliss

August 30 2017

8073 177e 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaExfeletes Exfeletes
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viarudosci rudosci
1381 b03b 400
Reposted fromrichardth richardth viarudosci rudosci
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska

August 15 2017

7598 2225 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl