Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

8559 7904 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaphilomath philomath

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
8149 192e 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viapulchritudo2 pulchritudo2
2111 945d 400

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

John Atkinson Grimshaw
A Lane In Headingley, Leeds, 1881

July 06 2017

5160 7f6d 400
Reposted fromfreakish freakish viapulchritudo2 pulchritudo2
4566 bed2 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viapulchritudo2 pulchritudo2
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

June 26 2017

5159 7f20 400
Reposted fromambivalent ambivalent viaaliss aliss
8703 a64b 400
Reposted frommeem meem viaaliss aliss
3567 1a60 400
Reposted fromkarterpike karterpike viarudosci rudosci
1599 5eac 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viacheersbaby cheersbaby
5757 e13e 400
7780 3953 400
8341 c72e 400
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaRedHeadCath RedHeadCath
5210 b848 400
Reposted fromhandlujztym handlujztym viaRedHeadCath RedHeadCath
1677 0075 400
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaRedHeadCath RedHeadCath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl