Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

rudgierd
rudgierd
2185 479f 400
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viatarczyn tarczyn
rudgierd
Reposted frombluuu bluuu
rudgierd

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaxannabelle xannabelle
rudgierd
0096 9a82 400
Reposted from1911 1911 viackisback ckisback
rudgierd
0478 05ad 400
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viashakeme shakeme

March 28 2017

rudgierd
7830 9733 400
Reposted fromkatsiu katsiu viaverronique verronique
5336 7886 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
rudgierd
5264 4db7 400
shirt
rudgierd
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viamysweetheartt mysweetheartt
rudgierd
4384 a838 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath

March 24 2017

rudgierd
rudgierd
5590 2328 400
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
8251 4f70 400
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
rudgierd
1235 eabe 400
rudgierd
4465 b7a7 400
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin
rudgierd
Reposted fromvolldost volldost viaoll oll
rudgierd
5711 eb49 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl