Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

2537 1a2a 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
8005 4daf 400
Reposted fromnazarena nazarena viaphilomath philomath
0661 3f67 400
Reposted frommarvelous marvelous

September 15 2019

1487 8235 400
Reposted fromtichga tichga viakotfica kotfica
3854 fe00 400
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viakotfica kotfica
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakotfica kotfica
3848 e237 400
Reposted fromxawery xawery viakotfica kotfica
0393 c39b 400
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica

August 26 2019

7447 7440 400
Reposted fromcontigo contigo
7458 f8ae 400
Reposted fromcontigo contigo
7461 f9cd 400
Reposted fromcontigo contigo
7559 5a10 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Czekając na dzień, w którym spełnią się marzenia, nie chcę być tym, który nie ma nic do powiedzenia.
— O.S.T.R. Adam Ostrowski - "Brzydki, zły, szczery"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
4132 465d 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaLonePoProstu LonePoProstu
6953 c617 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLonePoProstu LonePoProstu
7332 272e 400
Reposted fromwentyl wentyl viaLonePoProstu LonePoProstu
7117 a430 400
Reposted fromPoorpi Poorpi viaLonePoProstu LonePoProstu
5073 5849 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl